Policy

 

Arbetsmiljö

Dypa AB arbetar efter att arbetsmiljön inte ska utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och arbetsmiljön på de olika arbetsplatserna ska vara säker och god.

Dypa AB strävar efter en trivsam och säker arbetsmiljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det innebär att vi arbetar preventivt för att förebygga olyckor genom utbildningar inom området, säker utrustning och kvalitetssäkrade arbetsmetoder. Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att påverka den egna arbetssituationen. Varje medarbetare ska visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl. Alla olyckor och tillbud följs upp och Dypa AB gör en årlig analys av resultaten och detta ligger till grund för mål och åtgärder.

Kvalitet

Dypa AB:s målsättning är att tillgodose våra kunders önskemål vid varje enskilt avtal eller arbete. Våra kunder ska kunna lita på att utförandet sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Dypa AB lämnar helhetslösningar för våra kunder vid årsavtal samt vid tillfälligt arbete. Vi arbetar efter att ge kunden personlig service och vara lättillgängliga samt utföra arbetet inom ramen för utlovad tid.

För att uppnå detta ska alla medarbetare:

  • Ha rätt kompetens
  • Vara serviceinriktade
  • Hålla vad vi lovat

För att Dypa AB ständigt ska förbättras ska vi:

  • Följa upp arbetsinsatserna
  • Ha en personlig utvecklingsplan
  • Vara lyhörda för kundens önskemål
  • Ständigt uppdatera kvalitetsmålen

Miljö

Dypa AB följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar och förordningar.
Vi strävar ständigt till att bli bättre på miljöarbetet och minska företagets energiförbrukning och hitta mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.
Dypa AB förnyar ständigt bilar och maskiner till mer energivänliga och energisnåla. Vi återvinner och sorterar skräp med mera samt säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar också att använda miljömärkta produkter i verksamheten. Arbetet med att ständigt bli bättre på miljöarbete fortgår kontinuerligt.

 

Stockholm februari 2016
Dypa AB